make a website for free

Polityka prywatności i warunki użytkowania.

Warunki użytkowania oraz korzystania z serwisu i usług należących do TMS Europe, TurnMy.Site.
Administratorem danych osobowych jest TMH Europe, (TurnMy.Host) (TMS, (TurnMy.Site)),
z siedzibą w Waszyngtonie 20002, na ulicy 1600 Maryland Ave NE,  oraz biurem w Polsce na ulicy Przemysłowa 22, Koło, 62-600.
WAŻNE:
Abonent w przypadku trudnych do ustalenia czynności może zostać zwolniony z regulaminu obowiązującego usługi bez podania przyczyny, oraz deklaracji co skutkuje brakiem wyciągniętych konsekwencji karnych/prawnych, itp, itd - tymczasem żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody, straty majątkowe, nieautoryzowane operacje wykorzystane poprzez użycie serwerów Operatora, straty na podstawie praw autorskich oraz moralnych, i uszkodzeń mechanicznych.
1. Przetwarzanie danych osobowych
- Przetwarzane dane osobowe poprzez TMH Europe są dostępne tylko dla pracowników koncernu, gwarantujemy że te dane nie znajdą się nigdzie indziej, a w przypadku możliwych wycieków informacji użytkownik zostanie poinformowany drogą e-mail.  
- Przechowywane są dane takie jak:
- Imię i nazwisko, numer telefonu (niekoniecznie), adres zamieszkania (niekoniecznie), adres e-mail.  
2. Regulamin
- Użytkownik zobowiązujący, deklaruje się do niewykonywania ataków, przechowywania pornografii, posiadania nielegalnych licencji oraz wszystkich prawnie zabronionych sposobów.  
- Użytkownik zobowiązujący ma zakaz narażania sieci na niebezpieczeństwo, np. groźby wysyłane z serwera, udostępnianie adresów IPv4, oraz IPv6 zewnętrznie (wtedy nabywca ponosi pełną odpowiedzialność prawną).  
- Wykorzystywanie zasobów destabilizujących infrastrukturę Operatora (np. odkrywanie cywilizacji pozaziemskiej (SETI), wydobywanie kryptowalut, programy zasobożerne) jest surowo zabronione. 
- Abonent jest zobowiązany do korzystania z Usługi z uwzględnieniem zasad fair use, tj. wykorzystywania zasobów Operatora w sposób ekonomiczny oraz zgodny z ich przeznaczeniem. 
- Klient zobowiązuje się także do nieprzeprowadzania następujących czynności, wykorzystując zasoby dostawcy: 
-- Nieupoważnione włamywanie się do obcych systemów komputerowych (hackowanie); 
-- Utrudnianie działania obcym systemom komputerowym; 
-- Poszukiwanie otwartych punktów dostępu do systemów komputerowych (port scanning); 
-- Fałszowanie adresów IP, nagłówków e­mail i news, jak również rozprzestrzenianie wirusów.
-- Abonent powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie.
Złamanie regulaminu może skutkować:
a) Upomnieniem abonenta.
b) Zawieszeniem serwera na czas nieokreślony
c) Zawieszeniem serwera na zawsze
d) Powiadomieniem organów władzy publicznej. 
Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.  
Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.  

Data aktualizacji: 25-09-2018 21:00